ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಗಣಿತ

 ಘಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ                                                      ವಿವರ  ಲಿಂಕ್‌ ಗಳು
 1(1)  ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಭಾಗ-1a ವೀಕ್ಷಿಸು
 1(2) ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಭಾಗ-1b ವೀಕ್ಷಿಸು
 1(3)  ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಭಾಗ-2 ವೀಕ್ಷಿಸು
 1(4) ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಭಾಗ-3 ವೀಕ್ಷಿಸು
 1(5) ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಭಾಗ-4 ವೀಕ್ಷಿಸು
 1(6) ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಭಾಗ-5 ವೀಕ್ಷಿಸು
 2(1) ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಭಾಗ-1 ವೀಕ್ಷಿಸು
 2(2) ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಭಾಗ-2 ವೀಕ್ಷಿಸು
 2(3) ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಭಾಗ-3 ವೀಕ್ಷಿಸು
 2(4) ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಭಾಗ-4  ವೀಕ್ಷಿಸು
 2(5) ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಭಾಗ-5 ವೀಕ್ಷಿಸು
 2(6) ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಭಾಗ-6  ವೀಕ್ಷಿಸು
 3(1)  ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಭಾಗ-1 ವೀಕ್ಷಿಸು
 3(2) ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಭಾಗ-2 ವೀಕ್ಷಿಸು
 3(3) ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಭಾಗ-3 ವೀಕ್ಷಿಸು
 3(4) ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಭಾಗ-4 ವೀಕ್ಷಿಸು
 3(5) ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಭಾಗ-5 ವೀಕ್ಷಿಸು
 3(6) ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಭಾಗ-6 ವೀಕ್ಷಿಸು
 3(7)  ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಭಾಗ-7 ವೀಕ್ಷಿಸು
 3(8)  ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಭಾಗ-8 ವೀಕ್ಷಿಸು
 3(9)  ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಭಾಗ-9 ವೀಕ್ಷಿಸು
 3(10)  ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಭಾಗ-10 ವೀಕ್ಷಿಸು
 3(11)  ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಭಾಗ-11 ವೀಕ್ಷಿಸು
 3(12)  ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಭಾಗ-12 ವೀಕ್ಷಿಸು
 3(13)   ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಭಾಗ-13 ವೀಕ್ಷಿಸು
 4   ವೃತ್ತಗಳು  ವೀಕ್ಷಿಸು
5(1)  ವ್ರುತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು part-1  ವೀಕ್ಷಿಸು
5(2) ವ್ರುತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು part-2 ವೀಕ್ಷಿಸು
5(3) ವ್ರುತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು part-3  ವೀಕ್ಷಿಸು
5(4) ವ್ರುತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು part-4 ವೀಕ್ಷಿಸು
5(5) ವ್ರುತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು part-5 ವೀಕ್ಷಿಸು
5(6) ವ್ರುತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು part-6 ವೀಕ್ಷಿಸು
5(7) ವ್ರುತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು part-7 ವೀಕ್ಷಿಸು
5(8) ವ್ರುತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು part-8 ವೀಕ್ಷಿಸು
5(9) ವ್ರುತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು part-9 ವೀಕ್ಷಿಸು
5(10) ವ್ರುತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು part-10 ವೀಕ್ಷಿಸು
 6(1)  ರಚನೆಗಳು ಭಾಗ-1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 6(2)  ರಚನೆಗಳು ಭಾಗ-2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 6(3)  ರಚನೆಗಳು ಭಾಗ-3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 7(1)  ನಿರ್ದೆಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಭಾಗ-1  
 7(2)  ನಿರ್ದೆಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಭಾಗ-2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 7(3)  ನಿರ್ದೆಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಭಾಗ-3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 7(4)  ನಿರ್ದೆಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಭಾಗ-4  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 7(5)  ನಿರ್ದೆಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಭಾಗ-5   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 7(6)  ನಿರ್ದೆಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಭಾಗ-6  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 7(7)  ನಿರ್ದೆಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಭಾಗ-7   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 7(8) ನಿರ್ದೆಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಭಾಗ-8   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7(9) ನಿರ್ದೆಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಭಾಗ-9   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7(10) ನಿರ್ದೆಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಭಾಗ-10   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8(1)  ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗ-1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8(2)  ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗ-2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8(3)  ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗ-3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9(1)  ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗ-1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9(2)  ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗ-2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10(1)  ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ-1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10(2)  ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ-2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10(3)  ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ-3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 11(1)  ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಭಾಗ-1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 11(2)  ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಭಾಗ-2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 11(3)  ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಭಾಗ-3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 11(4)  ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಭಾಗ-4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 11(5)  ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಭಾಗ-5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 11(6)  ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಭಾಗ-6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 12(1)  ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಅನ್ವಯಗಳು ಭಾಗ-1  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12(2)  ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಅನ್ವಯಗಳು ಭಾಗ-2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12(3)  ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಅನ್ವಯಗಳು ಭಾಗ-3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12(4)  ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಅನ್ವಯಗಳು ಭಾಗ-4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12(5)  ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಅನ್ವಯಗಳು ಭಾಗ-5  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12(6)  ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಅನ್ವಯಗಳು ಭಾಗ-6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12(7)  ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಅನ್ವಯಗಳು ಭಾಗ-7 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13(1)  ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಭಾಗ-1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13(2)  ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಗ-2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13(3)  ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಭಾಗ-3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13(4)  ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಭಾಗ-4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
     
 14(1)  ಸಂಭವನೀಯತೆ ಭಾಗ-1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 14(2)   ಸಂಭವನೀಯತೆ ಭಾಗ-2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14(3)  ಸಂಭವನೀಯತೆ ಭಾಗ-3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14(4)  ಸಂಭವನೀಯತೆ ಭಾಗ-4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 15(1)  ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘೆನಫಲಗಳು ಭಾಗ-1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 15(2)  ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘೆನಫಲಗಳು ಭಾಗ-2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15(3) ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘೆನಫಲಗಳು ಭಾಗ-3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15(4) ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘೆನಫಲಗಳು ಭಾಗ-4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15(5) ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘೆನಫಲಗಳು ಭಾಗ-5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
     

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-12-2023 04:18 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಮಕೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080